sheQuilibrium®, meer dan een wettelijk register

Europese-, nationale- en lokale wet- en regelgevingen, u heeft met ze te maken. De wet- en regelgeving in ons land verandert continu. Het doel van het opzetten van een wettelijk register is het actief bijhouden van veranderingen en/of wijzigingen in de wet-en regelgeving. Ofwel voorbereid zijn op de veranderingen en/of wijzigingen die gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. In de praktijk blijkt dat dit een zaak is van alle afdelingen binnen een bedrijf. Bij het opstellen van een wettelijk register creeer je een duidelijke meerwaarde als dit wordt aangevuld met een vertaling van de inhoud naar verplichtingen per afdeling en te nemen maatregelen. Vanuit deze behoefte uit de markt en in samenspraak met onze trouwe klanten hebben wij onze eigen gebruiksvriendelijke software ontwikkeld: sheQuilibrium®. sheQuilibrium® is een compleet Compliance Managementsysteem dat inzage, auditing en actueel beheer biedt conform de ISO 37301 compliance management norm.

Vraag een demo aan

100% actueel

sheQuilibrium® bevat alle relevante actuele wetten, regelgeving en richtlijnen en toegang tot historische wetten. Houdt database actueel bij veranderende wet- en regelgeving en signaleert tijdig bij wijzigingen in voorbereidingsfasen

Inhoud naar wens

sheQuilibrium® bevat de mogelijkheid om ook je bedrijfseigen niet juridische verplichtingen, eigen werkvergunningen en bedrijfsvoorschriften toe te voegen waar wenselijk.

Vertaalslag wetteksten

sheQuilibrium® bevat de vertaalslag van wet naar eisen, waarin een eerste indicatieve relevantie en prioriteit staat. Gebruikers kunnen acties toekennen op naam en prioriteit op basis van te kiezen risicomethodiek.

Differentiatie en monitoring

sheQuilibrium® heeft gedifferentieerde toegangen met daarbij de gefilterde informatie naar rol, discipline en verantwoordelijkheid. Voorziet in een dashboard voor compliance managers om te monitoren.

Inzicht en overzicht

sheQuilibrium® bevat een duidelijk zichtbaar overzicht van de te nemen maatregelen/acties in tijd en naar verantwoordelijkheid gesorteerd. Het stimuleert werknemers doordat zij via het dashboard inzage krijgen in de stand van zaken op gebruikers- afdelings- of organisatieniveau.

Geavanceerde opties

sheQuilibrium® is te gebruiken voor audits en inspectie en verwerkt rapportages. Het is compatible met andere bestaande software systemen binnen de organisatie. En bevat een afdruk en export functie van de inhoud.

 • W&R-registers: Arbo en Milieu;
 • Nulmeting compliance audits – Wat is relevant en hoe staat uw organisatie er momenteel voor?
  • PowerPoint rapport en apart Excel bestand met geprioriteerde actiepunten (actielijst);
 • Toetsen of pre-certificatie QuickScan HLS-managementsystemen:
  • Arbo – ISO 45001
  • Milieu – ISO 14001
  • MVO – ISO 26000
 • Ondersteuning compliance verbeterprojecten op aanvraag:
  • Projectondersteuning van korte duur voor een gekozen Arbo- of Milieu onderwerp;
 • Ondersteuning bij AIM-toets (toetsing eisen uit activiteitenbesluit en -regeling);
 • Trainingen:
  • Inleiding Milieu, Arbo wet- en regelgeving en compliance management;
  • Veiligheid en milieu specifieke onderwerpen zoals: ATEX, Preventiemedewerker, veilig werken met chemicaliën;
  • HLS-managementsystemen.
 • Bijhouden Wet- en regelgeving en monitoring van wijzigingen van belangrijke normen;
 • 4 x per jaar in een PowerPoint met relevante wijzigingen wet- en regelgeving;
 • AIM-toetsing resultaat – toegepast (alleen voor uw organisatie relevante eisen uit activiteitenbesluit en – regeling zichtbaar);
 • Optioneel een bespreking op locatie met toelichting van de update met mogelijkheid voor het stellen van vragen;
 • Helpdesk tegen gereduceerd uurtarief en Service Level Agreement (SLA):
  • Vragen over wet- en regelgeving;
  • Toepassing van normen;
  • Vragen over onze compliance tool sheQuilibrium® zijn altijd gratis;
 • Periodieke compliance audits waarin op risicobasis monitoring op naleving van de eisen en de effectiviteit van de beheersmaatregelen worden beoordeeld;
 • Naast de – onder eenmalige diensten genoemde – actielijst worden de acties ook opgenomen in onze Compliance tool: sheQuilibrium®;
 • Evaluatie dienstverlening en eisencheck.

Diensten met een multidisciplinaire en integrale aanpak. Kernpunten hierbij zijn kwaliteit, kennis, ervaring met een pragmatische en klantgerichte aanpak. Ons doel is om samen met u tot een duurzame en geschikte compliance beheeroplossing te komen die past binnen uw eigen bedrijfsdoelstellingen en operationele plannen.

sheQuilibrium®: Compliance aantoonbaar onder controle:

 • Wettelijk register Arbo en Milieu:
  • Bijhouden Wet- en regelgeving – zo blijft u aantoonbaar op de hoogte;
  • Eisen vanuit de wet meteen gekoppeld aan en daarom altijd te herleiden tot de wettelijke regels;
  • Steeds meer tips juist gekoppeld aan de wettelijke regels zodat deze niet tot een ongrijpbaar niveau verworden;
  • Eigen Vergunningsvoorschriften kunnen worden opgenomen;
 • Compliance management:
  • Actie management in de compliance tool sheQuilibrium®;
  • Wettelijke eisen waaraan eigen te maken acties gekoppeld kunnen worden;
  • Acties toe te wijzen aan personen;
  • Scheiden per afdeling en rollen mogelijk;
  • Exporteren van actielijsten naar Excel;
 • Rapportage meteen vanuit de Compliance tool: sheQuilibrium®
  • Resultaten van audits worden verwerkt/opgenomen waardoor uw Compliance niveau meteen zichtbaar wordt;
 • Eigen andere wensen of nieuwe functionaliteit voor sheQuilibrium®:
  • Een dynamische tool welke continu verbeterd wordt;
  • Mogelijkheid uw eigen wensen kenbaar te maken om de gebruikerservaring te verbeteren; of
  • Nieuwe functionaliteit toe te voegen.
Stappenplan

Aan de hand van ons stappenplan leiden wij uw bedrijf of organisatie door het complianceproces. In vijf stappen wordt onze tool sheQuilibrium® op maat gemaakt waarbij risico’s, verplichtingen, beheersmaatregelen, acties etc. in kaart worden gebracht.

Toon stappenplan